ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเสมอภาคเท่าเทียม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีความรู้ มีอาชีพ แห่งอนาคตรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอละสังคมของประเทศ
2. เพื่อศึกษาความรู้ในกระบวนการผลิตพืชอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ได้มาตรฐานด้วยความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ
3. เพื่อได้เครือข่ายในการบูรณาการการพัฒนา/ส่งเสริมทักษะอาชีพในภาคการเกษตร และเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะ
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สถิติจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สมาพันธ์ SME ศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2