พิธีเปิดการดำเนินการโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินการโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแผนระดับ 2 โดยที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ “ร่วมกันคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ”สร้างความสามัคคี” ความปรองดองของประชาชนและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน”ร่วมกันคิด”ระดมสมองเพื่อสร้างพลัง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน”ร่วมกันทำ” เพื่อ”สร้างสังคมปรองดอง” ให้ร่วมกันจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและความปรองดอง
การฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รวมจำนวน 70 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 3 วันตั้งแต่วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร ผกก.สภ. โพธิ์ศรีสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จิตอาสา 904 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทีมวิทยากรร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมวนาสน โรงเรียนไตรมิตร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2