ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meetings) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
(1) การตรวจ ATK ให้แก่ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดจุดให้บริการทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ เกาะกลางน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และจุดให้บริการการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเป็นประจำทุกวัน
(2) การบริหารจัดการรับส่งผู้ติดเชื้อระหว่างจุดตรวจ โรงพยาบาล และที่พักคอยให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
(3) ขอความร่วมมือทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด
2. การบริการขนส่งภายในจังหวัด โดยการบริการรับ-ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่
3. ที่พักของนักกีฬาสามารถบริหารจัดการได้ดี โดยทางจังหวัดได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลเรื่องน้ำดื่ม อุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการ
4. การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอาชญากรรม และการจราจรสามารถดำเนินการผ่านไปด้วยดี โดยได้เน้นย้ำให้สายตรวจออกตรวจในพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกแก่แขกผู้เดินทางอย่างต่อเนื่อง
5. การเฝ้าระวังผู้ประกอบการในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคและเป็นไปตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2