ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ประธานอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 การประชุมเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 และส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการขออนุญาตจำนวน 15 ท่าทราย เขตพื้นที่อำเภอราษีไศล
โดยมีปลัดจังหวัด นายอำเภอราษีไศล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทน ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ผู้แทนผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ผกก.สถานีตำรวจภูธรราษีไศล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดศรีสะเกษร่วมประชุมพิจารณาดังกล่าว ณ ห้องประชุม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2