ประชุมเตรียมรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมทางการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโปรแกรมทางการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในมิติทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และการทำงานแบบบูรณาการโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565
โดยมี รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2