ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ชั้น 1) ที่ประชุมได้นำเสนอระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง หนังสือสั่งการเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานภาพรวม แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานแผนดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อต่อยอดและพัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายดำเนินการร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงกำหนดการกิจกรรมสำคัญ อาทิ งานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะดำเนินการเดือนเมษายน และงานสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับงานวันสตรีสากล และสมัชชาสตรีศรีสะเกษ ซึ่งในที่ประชุมได้ให้เสนอแนะการจัดงานสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ว่า การบรรยาย “ภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ” ควรเพิ่มเติมหัวข้อ “ภัยจากสื่อโซเชียลที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางช่วยเหลือบรรเทา/เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ” สำหรับประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับงานสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly)” ด้วยการพัฒนากลไก 1) การจัดการพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัว 2) การจัดสวัสดิการครอบครัว ในภาวะวิกฤต COVID-19 และ 3) การพัฒนากลไกเพื่อร่วมขับเคลื่อนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2