ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โดยได้ดำเนินพิธีการ/การประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ การรายงาน/ติดตามผลและพิจารณาแนวทางดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้
– พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับประเทศ ประเภท Junior (อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์
– พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล “เพชรพลศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564
– พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565
– พิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565
– การนำเสนอกิจกรรมในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบด้วยการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ , งานอาหารและอาภรณ์ ของดี 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ , การขับเคลื่อนวาระจังหวัด
– การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงต่างๆ ปฏิทินกิจกรรม และงานสำคัญในเดือนมีนาคม 2565
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รทก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารภาคเอกชน คณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2