ประชุมนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 – 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ นำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการมอบแนวทางและข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการในจังหวัดศรีสะเกษ มีประเด็นดังนี้
– การเตรียมการรับเสด็จฯ
– การเตรียมการพิธีเปิดและการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ
– แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
– การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ
– การขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
– การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
– การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ
– การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
– การมอบลายผ้าพระราชทานลายใหม่
– การสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการบอกดิน 3
– การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
– การสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่หวงห้าม
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2