พิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 “สหกรณ์เข้มแข็งด้วยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นาย สำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 “สหกรณ์เข้มแข็งด้วยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 ประธานในพิธีฯได้กล่าวสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และอ่านสารฯพณฯนายกรัฐมนตรีและมอบโอวาทให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษเครือข่ายเพื่อพัฒนา สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษได้จัดงาน”วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2565 ” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นหลวงพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งทรงก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศรีสะเกษ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2