ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งและพิจารณาการอนุมัติงบประมาณ และแผนดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1. รายงานภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ 22 กุมภาพันธ์ 2565) มีการชำระเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 โดยอำเภอที่มีหนี้ค้างชำระมากที่สุด คือ อำเภอศรีรัตนะ (ร้อยละ 49.56) ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการติดตามการชำระหนี้ให้สมาชิกลูกหนี้เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้คณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยแบ่งช่วงการชำระหนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ดี (ตามเป้าหมาย) ปานกลาง (เฝ้าระวัง) ไม่ดี (กลุ่มเสี่ยง) เป็นต้น
2. การรายงานผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรายบุคคล และองค์กร อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะทำงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และควรเชิญชวนกลุ่มนักเรียน/นักศึกษามาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรจำนวน 15,806,480 บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,397,100 บาท (ร้อยละ 72.10) คงเหลือ 4,409,380 บาท
4. รายงานผลการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 กำหนดดำเนินการวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และเป็นไปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
5. การพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมรอบนี้พิจารณาอนุมัติประเภทเงินทุนอุดหนุน อนุมัติจำนวน 4 โครงการ พื้นที่อำเภอขุนหาญ โนนคูน โพธิ์ศรีสุวรรณ และวังหิน เป็นเงินทั้งสิ้น 351,215 บาท เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างพลังสตรีในงานวันสตรีสากลระดับอำเภอ และการสร้างทักษะอาชีพ (งานหัตถกรรม) ตัดเย็บเสื้อผ้า เสื้อแส่ว เพื่อสร้างอาชีพ/รายได้เสริมแก่ครอบครัวสตรี
ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ 3 โครงการ ได้เสนอแนะให้ปรับแก้รายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับกำหนดการและกลุ่มเป้าหมายตามจริง และควรมีเอกสารวิชาการพื้นฐานประกอบการการจัดอบรมแต่ละด้าน เพื่อเป็นชุดความรู้และหลักฐานการเบิกจ่ายต่อไป
ส่วนโครงการเสื้อแส่วโบราณของคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณให้ทบทวนชื่อองค์กรสตรีที่ขอรับเงินสนับสนุนควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมถึงการกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายดำเนินงานกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการให้พิจารณาให้เหมาะสม ถูกต้อง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2