พิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ “มหกรรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนศรีสะเกษเข้มแข็ง”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ “มหกรรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนศรีสะเกษเข้มแข็ง” เพื่อให้เกิดความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยการลงนาม MOU ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบของ “องค์กรผู้บริโภค” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เภสัชกรโรงพยาบาลแม่ข่าย อสม. พี่เลี้ยงและตัวแทนองค์กรผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จำนวน 150 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคประชาชนในรูปแบบ “องค์กรผู้บริโภค” จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานเด่น ขององค์กรผู้บริโภคคุณภาพ
3. การจัดแสดงนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยอันตราย
มี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาองค์กรผู้บริโภค และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2