ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (นางสุมิตรา อติศัพท์ และคณะฯ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
  4. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
  5. การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
    โดยมี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ทสจ.ศรีสะเกษ พมจ.ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มยุทศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จว.ศรีสะเกษ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2