ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ – ยโสธร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ – ยโสธร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
– การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
– การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
จากนั้น มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ – ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2