ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1
•โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานสรุปลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) พบว่า สัดส่วนการชำระหนี้มากกว่าครึ่ง ร้อยละ 71.00 เป็นสัดส่วนของชำระปกติ ชำระเงินเกิน และปิดบัญชี ที่เหลือร้อยละ 28.66 ลูกหนี้อยู่ระหว่างการชำระหนี้ มีเพียงร้อยละ 0.34 ที่ไม่เคยชำระเลย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้เจ้าหน้าที่กำหนดมาตรการติดตามช่วยเหลือ เพื่อให้ลูกหนี้เข้าสู่ระบบการพักชำระหนี้ ตามมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
• พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากองค์กรคนพิการ จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงิน 2,702,940 บาท โดยให้ปรับเอกสารโครงการเพิ่มเติมรายละเอียดของกิจกรรมและกำหนดการให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์/ระยะเวลา พร้อมตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง รวมถึงการทบทวนค่าพาหนะของเข้าร่วมอบรมอย่างเหมาะสม ส่วนกลุ่มเป้าหมายบางโครงการให้เพิ่มรายละเอียดความพิการเพื่อให้ตรงกับการดำเนินโครงการแต่ละประเภท
ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโดยหลักการ พร้อมทำหนังสือแจ้งเวียนโครงการที่ดำเนินการปรับแก้เรียบร้อยแล้วให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบอีกครั้ง
สำหรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 5 โครงการ จำนวน 4,282,282 บาท เห็นชอบโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติมฯ จากส่วนกลางต่อไป
2. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 โครงการ จำนวน 1,490,000 บาท
ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโดยหลักการทั้งหมด แต่โครงการที่ 6 โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565 อาจจะต้องมีการปรับรายละเอียดช่วงเวลากับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ
3. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการการดำรงชีวิตอิสระคนพิการศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 234,210 บาท ณ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้บริการสมาชิกผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสมาชิกและผู้ดูแลคนพิการ
ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ แต่ขอให้แก้ไขรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ และรายการค่าใช้จ่ายขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนดตามจริง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2