ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565
การประชุมผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เพื่อพิจารณา จำนวน 8 ราย แบ่งเป็นกรณี ดังนี้
1. กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 7 ราย ดังนี้
– อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย
– ยุติคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย
2. กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 1 ราย ดังนี้
– ไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย
การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. 2559
โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สภาทนายความจังหวัด ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯดังกล่าวประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมยุติธรรมธำรงสุข สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2