ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1 ที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องการจัดสรรงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ของกรมการจัดหางาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผลการดำเนินการช่วยเหลือให้คำแนะนำ การเยียวยาผู้ที่ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรส จำนวน 1 ราย โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเหยื่อกลับประเทศแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคดีความทางกฎหมายต่อไป
โดยมีประเด็นพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
• แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้นำเสนอแผนการจัดทำโครงการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
• โครงการที่ประสงค์ของบประมาณจากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบทั้ง 4 โครงการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม 1) ตรวจสอบและแจงรายละเอียดรายการใช้จ่ายให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานจริง ตลอดจนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2) กลุ่มเป้าหมายของโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ ควรมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยมีความใกล้ชิดกับชุมชน และมีสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชนเป็นแหล่งกระจายข้อมูลได้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2