ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 มีวาระสำคัญ ดังนี้

 1. รายงานภาวะเศรษฐกิจด้านการเกษตร
 2. แนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) ตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
 3. สถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
 4. สรุปแผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65
 5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ประจำไตรมาสที่ 1
 6. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ระดับจังหวัด
 7. ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ปี 2564
 8. รายงานสถานการณ์สาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
 9. โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร
 10. การสนับสนุนการอบรมเรียนรู้ดูงานด้านปศุสัตว์เพื่อรองรับสินเชื่ออาชีพโคเนื้อ รายละ 1 แสนบาท
 11. โครงการยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
 12. การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (๑ ล้านไร่)
 13. วาระเพื่อพิจารณา : การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
  โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2