เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่สามารถให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลา ต้นไม้ น้ำหมักชีวภาพ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกรด้วย
กิจกรรมในงาน
1) การออกหน่วยให้บริการพี่น้องเกษตรกรของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกข้าว คลินิกพืช คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย คลินิกสหกรณ์ คลินิกอารักขาพีช คลินิกบัญชี คลินิกประมง เป็นต้น
2) การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดย ได้รับความเมตตาจากพระอธิการเรียน อคคจิตโต เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้างแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายอำเภอราษีไศล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรในพื้นที่อำเภอราษีไศลและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านสร้างแก้ว ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2