ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและการติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
โดยมีประเด็นนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงาน พอสรุปได้ดังนี้
– คดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่า/ ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังพบว่า มีการกระความผิดเป็นคดีรายย่อย (รายบุคคล) และมีผู้กระทำความผิดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาบุกรุกเขตพื้นที่ป่าของประเทศไทย
– การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดศรีสะเกษได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่ (Ambient Air Quality Monitoring Mobile Unit) เพื่อเฝ้าระวังและตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศที่แม่นยำ
นอกจากนี้ได้เน้นย้ำการรณรงค์งดการเผาในที่แจ้งที่อาจจะส่งกระทบต่อคุณภาพอากาศ ทัศนียภาพการมองเห็น ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ที่ดำเนินการช่วงเดือนมีนาคม รวมถึงด้านความปลอดภัยจากการขับขี่บนท้องถนน
และการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนออกหน่วยลาดตระเวนเฝ้าระวังสภาพป่า และเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า (การบุกรุกโดยการเผาถางป่าของชาวบ้าน, การก่อกองไฟของคนที่มาล่าสัตว์ ฯลฯ) ตลอดจนการทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า
– การปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็นพื้นที่ตามแผนงานโดยมีงบประมาณของหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และพื้นที่ปลูกแบบจิตอาสาของหน่วยงานภาคีอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 3,375 ไร่
– การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ของจังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด 6 แปลง โดยได้รับใบอนุญาตและจัดแปลงจัดสรรให้ผู้ทำกินเรียบร้อย จำนวน 4 แปลง ส่วน 2 แปลงที่เหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งและจัดสรรพื้นที่
– การชี้แจงการยกเลิก/ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และหนังสือหารือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และแผนปฏิบัติการบินเพื่อตรวจสภาพป่า ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2