พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษได้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 54 คน โดยกำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรม ฯระหว่างวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน 11 คืน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรประจำหลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมี ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนเรือนจำจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคของงมนุษย์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2