ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1 โดยที่ประชุมได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และชี้แจงหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (ฉบับที่ 3) เพิ่มเติม “(2) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็ก โดยระดับอนุบาลศึกษาคนละไม่เกิน 1,500 บาทต่อปี…” ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก แนวทางให้การสนับสนุนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอรับการสนับสนุนสงเคราะห์รายบุคคล ด้วยการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ จากการลงพื้นที่สำรวจตามฐานข้อมูล TPMAP การขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300, ประสานจากเครือข่าย และติดต่อด้วยตัวเอง ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ติดตามเยี่ยมบ้านแล้ว จำนวน 19 ครอบครัว เป็นเด็ก 49 ราย รวมเป็นเงิน 243,000 บาท
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือ แต่ปรับรายละเอียดวงเงินที่ให้การช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย รวมวงเงินเห็นชอบทั้งสิ้น 245,000 บาท นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้มีความคลอบคลุมรอบด้าน เช่น การปรับปรุงที่อยู่อาศัยตรงกับวัตถุประสงค์สงเคราะห์เด็กมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ติดตามตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการให้เงินช่วยเหลือตามระยะเวลาดำเนินโครงการ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2