ประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่การเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่การเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนโยบายการงดเผาฟางข้าวของภาครัฐ แก้ไขปัญหาการปล่อยก็าซเรือนกระจกและอนุภาค PM2.5 จากการเผาฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ภายในปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบปลอดการเผา” และการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 10+1 วาระ ประเด็นเกษตรบูรณาการ ยังสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกด้วย โดยมีเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ(ท.) ผู้แทน ผอ.สนง.ทสจ.ศรีสะเกษ ผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอ ผู้แทนบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2