ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และนายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมมอบนโยบาย ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การน้อมนำแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ในการขับเคลื่อนขยายผลส่งเสริมภูมิปัญญา วิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มทอผ้า
2. มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และการรณรงค์ให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน
3. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
4. การจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
5. การจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า
6. การเตรียมการรับมือภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ
7. การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
8. การแก้ปัญหาสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า โดยการจัดระเบียบสายสื่อสาร
9. การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันประชุม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเตล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2