พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเชียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเชียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6)
การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 4 เผ่าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่และ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 4 นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผกก.สภ.กันทรลักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ และส่วนราชการประจำอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ต่อจากนั้น เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนในโครงการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล อำเภอดำรงธรรม (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) โดยอำเภอกันทรลักษ์ได้อนุมัติเพิ่มชื่อและถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) จำนวน 14 ราย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์
โดยมีนายอำเภอกันทรลักษ์ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์และส่วนที่เกี่ยวร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ณ ศูนย์เรียนรู้หัตถวิถีมณีวิถา ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2