เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังรับตำแหน่งใหม่ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและละเว้นปฎิบัติด้านกฎหมาย การเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังรับตำแหน่งใหม่ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและละเว้นปฎิบัติด้านกฎหมาย การเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 จำนวน 107 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและเติมเต็มความรู้ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุภาครัฐ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ การบัญชี หลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังและการพัสดุอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม ณ โรงแรมเกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2