หารือข้อราชการร่วมกับ นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการร่วมกับ นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
1. การดูแลค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล/กระทรวงพาณิชย์
2. เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เช่น การเจรจาการค้าและการจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสินค้า การจัดหาตลาดให้กับเกษตรผู้ผลิตสินค้า คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด เป็นต้น
3. การประกันรายได้เกษตรกร ดูแลพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด
4. การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรและโครงการคู่ขนานตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
5. การส่งเสริมพัฒนาตลาดและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น การส่งเสริมธุรกิจบริการ การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร งานการค้าชายแดน การส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน งานส่งเสริมตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นต้น
6. การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและการให้บริการข้อมูลด้านการพาณิชย์
โดยมี นายพรชัย บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2