มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 45 , 87 และ 92 จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 45 นายทองใส พิมพ์นนท์ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 87 บ้านสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
สภาพเดิม : ​ไม่มีที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่กับพี่สาว คือ นางใค อินทา ซึ่งพี่สาวได้ที่ดินหัวไร่ปลูกสร้างกระท่อมปลายนาให้นายทองใส พิมพ์นนท์ อาศัยอยู่ โดยกระท่อมปลายนาดังกล่าวได้รับเงินจากการบริจาคจากผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านในการซื้อวัสดุ เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทำให้ต้องมาอาศัยที่กระท่อมของญาติ เพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 5,225 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 55,225 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 87 นางสาวบุญอุ้ม สิทธิโท อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 128 บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 15 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
สภาพเดิม : ​เนื่องจากมีสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรัง มีบุตร 3 คน ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีทุนประกอบอาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัยมีสภาพเก่า ทรุดโทรม มุงด้วยสังกะสีเก่าทั้งหลัง เป็นบ้านหลังเล็กคับแคบ ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยของผู้ป่วยเรื้อรัง และในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลเข้ามาท่วมขังในบ้านทุกปี
ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 54,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
3. บ้านหลังที่ 92 นางจันทร์เพ็ญ บุญมาตร อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 35 บ้านบึงบูรพ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
สภาพเดิม : ​เนื่องจากมีสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรัง (โรคหัวใจ และหอบหืด)ที่อยู่อาศัยทรุดโทรมไม่มั่นคงไม่สามารถอยู่ได้ มีสภาพเก่า 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นปูน ชั้นบนเป็นไม้ทรุดโทรม มุงด้วยสังกะสีเก่าทั้งหลัง เป็นบ้านหลังเล็กคับแคบ ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยของผู้ป่วยเรื้อรัง และในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลเข้ามาท่วมขังในบ้านทุกปี
ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายธงชัย ทวีสุขศิริ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานแขวงทางหลวงชนบท อำเภอบึงบูรพ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คลังจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด นายอำเภอบึงบูรพ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงบูรพ์ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านสองห้อง หมู่ที่ 8, บ้านหนองคูใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลเป๊าะ และบ้านบึงบูรพ์ หมู่ที่ 8 อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2