ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายพิจิตร บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจราชการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอพียง Sufficiency Economy Development Zone (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับจังหวัด
3. การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โครงการจิตอาสาดูแลไทย Jitasa.care
4. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
5. ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
7. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. การสร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. โครงการสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
โดยมีพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2