ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้กิจกรรม “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล” โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนสาธารณะกุดหวาย “อนุสรณ์ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2