เปิด “โครงการบูรณาการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ (หลังนา) ในเขตพื้นที่ชลประทาน”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ (หลังนา) ในเขตพื้นที่ชลประทาน” การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นพืชหลังนาอีกชนิดหนึ่งที่ตลาดอาหารสัตว์ต้องการสูง หากนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการะบวนการผลิต จะสามารถอนุรักษ์น้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น อันจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 10+1 วาระ ประเด็นเกษตรบูรณาการ ที่กำหนดให้มีการขับเคลื่อนด้านการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่เป็นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่กำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาในภาคการเกษตร เน้นเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งหวังเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
โดยมีนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอกันทรารมย์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้แทน บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิด ณ แปลงนายภรนาวา บัวงาม บ.หนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2