พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว “กิจกรรม ยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Norm)” รุ่นที่ 3 จำนวน 40 คน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากร ผู้ให้บริการด้านอาหาร ด้านที่พัก ด้านนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษ ไปสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (New Normal)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและศักยภาพในการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายใน และนอกจังหวัดศรีสะเกษ
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม ณ โรงแรมลักษ์ลดา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2