พิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยประจำตำบลธาตุ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยประจำตำบลธาตุ สำหรับให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ตามวิถีของมาตรฐาน และจรรยาวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา คือ คุณเสาวคน มังสา ครอบครัวคุณพ่อสอน-คุณแม่อิ่น ทินวงศ์ คุณพร้อมพณ-คุณอรวรรณ ทินวงศ์ บริจาคปัจจัยสำหรับก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวม
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด โดยมี เภสัชกร ไพฑูรณ์ แก้วภมร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน สาธารณสุขอำเภอวังหิน นายก อบต.ธาตุ นายวุฒิเดช ทองพูล อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต.ในอำเภอวังหิน อสม.เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2