ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยรับทราบการดำเนินงานและร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 3)
2. แผนงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิทินการดำเนินงาน (Road Map)
3. โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
4. ประกาศและระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
7. พิจารณาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง และการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอขุขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม และ นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล นางรัตนา กิติกร มูลนิธิสยามกัมมาจล รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2