ประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 โดยได้มอบแนวทางการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 นำปัญหาและอุปสรรคมาหารือร่วมกัน เพื่อวางแผนการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด แก่ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดแผนดำเนินการร่วมกัน ตั้งแต่การจัดระบบ คน เครื่องมือ อุปกรณ์/เทคโนโลยี งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทุกระดับต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2