ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
▪️นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด คลังจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
▪️การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งและพิจารณาการอนุมัติงบประมาณ และแผนดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษได้รับการอนุมัติจัดสรร เป็นเงิน 15,806,480 บาท เบิกจ่ายได้ 11,078,122 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.09 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) เป็นอันดับ 1 ของประเทศ
2. รายงานสถานะลูกหนี้ กรณี หนี้ที่จะหมดอายุความ คาดว่า ปี 2569 และ 2568 มีจำนวนสัญญาที่จะหมดอายุความมากที่สุด (273 สัญญา และ 132 สัญญา ตามลำดับ)
สำหรับปี 2565 อำเภอที่มีหนี้ค้างชำระมากที่สุด คือ อำเภอศรีรัตนะ ทางคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 19 สัญญา พบว่า 13 สัญญา เพิกเฉย ไม่เข้าร่วมกิจกรรมและมาตรการใดๆ ของกองทุนฯ ที่เหลือ 5 สัญญา จะเข้ามาตราการชำระรายเดือน
3. การพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
– ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 16 โครงการ ของอำเภอภูสิงห์ และอุทุมพรพิสัย ได้แก่ โครงการเลี้ยงสุกร ทอผ้าไหมมัดหมี่ เกษตรกรรม (ปลูกพริก) และค้าขาย
ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ 15 โครงการ ส่วนโครงการปลูกพริกของอำเภออุทุมพรพิสัย ให้ไปทบทวนรายการและราคาต่อหน่วยให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาครั้งต่อไป
– ประเภทเงินทุนอุดหนุน อนุมัติจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ดำเนินฝึกอบรมการจับผ้าในงานพิธีกลุ่มสตรีตำบลตะเคียนราม และอำเภออุทุมพรพิสัย ดำเนินโครงการเพิ่มพูนทักษะการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ผ้าอัตตลักษณ์ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2