หารือข้อราชการ

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พันเอก วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) หารือข้อราชการร่วมกับ พลตรี ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะในการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย
– การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
– การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
– การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
– การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร
– การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งนี้การดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ มีแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ควบคู่กับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (1+10 Agenda Sisaket) พร้อมบูรณาการทำงานในทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัด หน่วยงานและประชาชนพื้นที่ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2