ประชุมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 68

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 สำหรับพัฒนาพื้นที่จุดชมวิวผาพญากูปรี ท้องที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมสามัคคี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2
การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวฯ จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านการค้า การท่องเที่ยวตามแนวชายแดนและของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในอนาคต และได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ (EAR)
จากการลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ 29 ไร่ โดยคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง พบว่า สภาพพื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ บางส่วนมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีบางส่วนยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เป็นตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ประชุมกรรมาธิการ มีมติให้จังหวัดศรีสะเกษส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ จากที่ขอใช้ประโยชน์ 29 ไร่ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่น ทสจ./ ป่าไม้/ อำเภอ/ อบต. สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมทบทวนและปรับผังการพัฒนาที่กำหนดแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนให้สามารถเข้าพัฒนาพื้นที่ที่มีการเปิดใช้พื้นที่ไปแล้ว สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่มีการเปิดใช้ประโยชน์นั้นให้ตัดออก หรือดำเนินรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ควบคู่กัน เพื่อให้การดำเนินโครงการชอบด้วยกฎหมายและเกิดประโยชน์กับประชาชน/พื้นที่อย่างแท้จริง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2