มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 54 และ 53 จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 54 นางสาวประคอง ทุมวงศ์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 118 บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์
สภาพเดิม : บ้านชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสีเก่าที่ผุพัง มีสังกะสีมุงรอบตัวบ้าน สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ตั้งอยู่กลางทุ่งนา พื้นต่ำ ช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมบริเวณรอบตัวบ้าน และเส้นทางเข้า-ออก การสัญจรไป-มาลำบาก
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 57,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 53 นายสมนิตย์ พิมพ์พันธ์ อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 83/2 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์
สภาพเดิม: เป็นบ้านที่ต่อเติมจากยุ้งฉางข้าว เพื่อใช้อยู่อาศัยชั่วคราว เนื่องจากไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านใหม่
ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 56,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนายธงชัย ทวีสุขศิริ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท อำเภอกันทรารมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรารมย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านทุ่งมั่ง ม.4 , บ้านหนองไฮ ม.3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2