ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) รุ่นที่ 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) รุ่นที่ 1
มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษ ไปสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร ผู้ให้บริการด้านอาหารผู้ให้บริการด้านที่พัก ผู้ให้บริการด้านนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ ในชุมชนท่องเที่ยวบ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 40 คน
โดยมี นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ผู้แทนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายก อบต.ดวนใหญ่ ผู้รับการอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2