เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดของดี วิถีชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดของดี วิถีชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมให้ SMEs และเกษตรกรเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมทั้งมอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเป็น Smart New Gen ดังนี้
1. นางสาวอรนิตย์ วงค์ละคร
2. นายทศพล ไชยณรงค์
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรภายในจังหวัดศรีสะเกษ และ Young Smart Farmer เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเลือกซื้อสินค้าของดีวิถีชุมชนบริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโลตัส อำเภอเมืองศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเคร่งครัด
โดยมี นายสุทัย ฉกะนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ธ.ก.ส. นายนรากร ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้จัดการโลตัสสาขาศรีสะเกษ ประธานศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาประจำอำเภอ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2