หารือการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และการขับเคลื่อยผ้าทอศรีสะเกษ “ผ้าเบ็ญจศรี” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด หารือการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และการขับเคลื่อยผ้าทอศรีสะเกษ “ผ้าเบ็ญจศรี” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ และคณะ โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือประกอบด้วย
– การพัฒนาผ้าทอศรีสะเกษด้วยนวัตกรรมการเคลือบผ้านาโน “กลิ่นดอกลำดวน”
– การวางแผนการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนในมิติทางการเกษตร เช่น กลุ่มข้าวและหอมแดง มิติทางวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยววัดสระกำแพงใหญ่ กลุ่มผ้าทอศรีสะเกษ
– การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
– การเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัด คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2