ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทย” แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาความยากจน
2. การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก
3. การดำเนินโครงการฯ โคก หนอง นา โมเดล
4. การพัฒนาที่ดิน
5. การดำเนินโครงการปิดทองหลังพระฯ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2