ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ซึ่งมี พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ประธานอนุกรรมการดังกล่าว เป็นประธานในการประชุม
ในการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบในประเด็นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัด โดยจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Water Operation Center : SWOC) ซึ่งถือเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำแห่งแรก นอกจากนั้นได้ประชุมพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร่างคำสั่งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ (SWOC) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2