เปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และงานรณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษศากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และงานรณรงค์ไถกลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษศากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีนายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวต้อนรับ ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวขุขันธ์ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สวนนายเสริม อุปมัย) ม.3 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2