ประชุมเลขานุการในคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเลขานุการในคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี เลขานุการ คณะทำงานขจัดความยากจนฯ ทั้ง 6 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติความเป็นอยู่ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ และมิติอื่นๆ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
ซึ่งที่ประชุมได้ส่งมอบครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2,242 ครัวเรือน จำแนกตามสภาพปัญหา 6 มิติ ให้เลขาคณะทำงานฯ ผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ และได้หารือแนวทางการดำเนินการร่วมกัน ดังนี้
1. กำหนดระยะเวลาการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง ให้อำเภอดำเนินการ ภายใน 4 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดทำแผนครัวเรือน ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ครัวเรือนตกเกณฑ์แต่ละมิติ ให้นำเสนอสภาพปัญหาสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาที่พบของแต่ละครัวเรือน โดยทีมพี่เลี้ยงลงไปสำรวจข้อมูล เก็บภาพประกอบการทำจัดทำแผนครัวเรือน
3. การมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ ของครัวเรือนให้สอดคล้องกับวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) และบูรณาการการทำงานร่วมกันกับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อชี้เป้า เข้าถึง และช่วยเหลือดูแลครัวเรือนที่ประสบปัญหาทั้งหมด 2,242 ครัวเรือน เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 ที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนอย่างน้อย 1 มิติ โดยทีมเลี้ยงที่ได้จัดทำแผน และบันทึกแผน/โครงการในระบบ eMENSCR/TPMAP Logbook
ทั้งนี้ควรกำหนดการแก้ไขปัญหาแบ่งระดับความเดือดร้อน ระยะเร่งด่วน (สงเคราะห์) ระยะกลาง (อาชีพ รายได้ การศึกษา) ระยะยาว (ที่ดิน ที่อยู่อาศัย การเข้าถึง) มาปรับใช้ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ ร่วมกับหลัก 4 ท
4. การจัดทำแผนครัวเรือน และรายงานผลของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละมิติจะดำเนินการรายไตรมาส โดยแบบฟอร์มทีมเลขาฯ จะดำเนินการออกแบบรายงานและจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ เพื่อรายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. กำหนดวันประชุมเลขานุการในคณะทำงานฯ เป็นทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) หรือเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2