ประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 88 และ 20 จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 88 นางสาวบุญชู ทองอินทร์ อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 188 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์
สภาพเดิม : ไม่มั่นคงแข็งแรง ลักษณะเป็นบ้านไม้ยกสูง มีใต้ถุนบ้าน หลังคามุงสังกะสี เสาและโครงสร้างอื่นๆของตัวบ้านเป็นไม้ยูคาลิปตัส พื้นบ้านเป็นกระดานไม้อัดปูเฉพาะห้องนอน ผนังบ้านเป็นสังกะสี ฝากระดาษ และผ้านวมที่ไม่ใช้แล้ว ไม่มั่นคงถาวร พอกันแดดกันฝนได้เท่านั้น ไม่ปลอดภัยในชีวิต และไม่มีงบประมาณในการสร้างบ้าน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับครอบครัวจำนวน 7 คน
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 29,500 บาท รวมทั้งสิ้น 79,500 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 20 นางสาวณัฐณี คงหมื่นรักษ์ อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 65 บ้านโคกมะเขื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์
สภาพเดิม: ไม่มั่นคงแข็งแรง สภาพเป็นบ้านชั้นเดียว ผนังบ้านทำด้วย ไม้อัดเก่า ผุพัง และสังกะสีเก่า หลังคามุงด้วยสังกะสี ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและไม่มีงบประมาณในการสร้างบ้าน อาศัยอยู่ 5 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเจ้าภาพจำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 42,600 บาท รวมทั้งสิ้น 92,600 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนายธงชัย ทวีสุขศิริ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ประมง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานแขวงทางหลวงชนบท อำเภอขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด นายนรากรไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายอำเภอขุขันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุขันธ์ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ม.6 ตำบลดองกำเม็ด , บ้านโคกมะเขือ ม.8 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2