ออกตรวจติดตามการประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามการประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565
การประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมดีเด่นในรอบปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งวันนี้ได้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายนายเทวลิตร ทวีชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ ผู้เข้ารับการประเมินผลงาน โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ป้องกันจังหวัด รักษาราชการแทนจ่าจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีประเด็นการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6 ด้าน ในแต่ละหน้าที่ของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรักษาราชการแทนนายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังการชี้แจงการตรวจประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ศาลาวัดนาครินทร์ บ้านขี้นาค หมู่ที่ 6 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2