ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ จำนวน 91 โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ที่จำเป็นในการพิจารณาหรือการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565
(1) การพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า เช่นสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน/ในประเทศ เป็นต้น
(2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมเช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ Smart farming เป็นต้น
(3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
(4) เพื่อกระจายประโยชน์ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
2. กลไก กระบวนการ ขั้นตอน การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2