มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และจังหวัดศรีสะเกษ ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัยการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อให้เกิดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คลังจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม ณ โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2