ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
ในการประชุมได้รายงานผลการดำเนินการและหารือเรื่อง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม เดือนมกราคม 2565),สถิติการจับกุมด้านการจราจร 10 ข้อหาหลัก , การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ , การจัดระเบียบสังคม โรงแรม รีสอร์ท สถานบริการและการพนัน ร้านเกม , การจำหน่ายสุรา , แรงงานต่างด้าว และการจัดระเบียบหอพัก รวมทั้งการหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
ในการประชุมได้รายงานผลการดำเนินการและหารือเรื่อง การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “การแก้ไขปัญหายาเสพติด : To Be Number One ประจำปี 2565” , มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย , มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ , การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน , การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบำบัดรักษายาเสพติด
ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานควบคุมการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด กำหนดมาตรการเชิงสังคม การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมอบหมายประชาสัมพันธ์จังหวัดสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2